About Mountain Gorillas

Mountain Gorillas are primate species